Home

Informatie

Contact

Klachten /
Complimenten

Rechten van
de patiŽnt

Over ons

Tarieven

Vacatures

 

Personeel

Huisartsenpost Drechtsteden
 

Rechten van de patiŽnt.

Het medisch dossier
De huisartsenpost is verplicht zorgvuldige aantekeningen van de hulpvraag van de patiŽnt, de geboden zorg, verwijzing, medicatie of nazorg in een dossier vast te leggen. Van uw contact met de huisartsenpost verzorgt de huisartsenpost een waarneembericht ten behoeve van uw medisch dossier bij uw huisarts. Dit waarneembericht heeft als doel een goede overdracht naar uw eigen huisarts te verzorgen. De huisartsenpost Drechtsteden maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van het electronisch medisch dossier. Basisgegevens als naam, adres, telefoon, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens worden hierin vastgelegd evenals aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle contacten met de huisartsenpost worden hierin geregistreerd. Het waarneembericht van uw contact met de huisartsenpost wordt de volgende ochtend in principe automatisch aan uw eigen huisarts verzonden.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie. Ook worden gegevens uit uw dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Zo moet bijvoorbeeld bij een overlijden de behandelend arts een verklaring van overlijden afgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Rechten van de patiŽnt
Als u een beroep doet op ťťn van uw rechten, dan wordt de identiteit vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs
(1). Van een dergelijk verzoek wordt een korte aantekening in het dossier gemaakt (2).


Recht op inzage en afschrift
U heeft er recht op uw eigen gegevens in te zien en u kunt uw eigen huisarts om een afschrift vragen. De huisarts moet hieraan binnen vier weken voldoen, tenzij inzage of afschrift van bepaalde gegevens in strijd zijn met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag de huisarts een vergoeding vragen.

Recht op aanvulling
Als u van mening bent dat bepaalde gegevens in het dossier onjuist zijn, kunt u de huisartsenpost vragen de gegevens te corrigeren. U kunt ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt Ė indien u prijs stelt op bewaring van de gegevens Ė de huisartsenpost verzoeken bepaalde gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze minder relevant of niet geheel juist zijn. U krijgt binnen vier weken te horen of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging
U kunt de huisartsenpost vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden worden uitgevoerd, tenzij het bewaren van gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Plichten van de huisartsenpost

Meldingsplicht
De huisartsenpost meldt de gegevensbestanden bij de toezichthouder op de privacybescherming, het College Bescherming Persoonsgegevens. Naast de naam van de verantwoordelijke en de contactpersoon worden de eventuele bewerkers, de doelen van de gegevensbestanden en de categorieŽn van de ontvangers van de gegevens gemeld.

Beveiliging
De huisartsenpost neemt beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik. Naast het cameratoezicht bij de entree en de wachtkamer zijn er specifieke beveiligingsmaatregelen voor de patiŽntendossiers genomen. De gegevens worden zo bewaard dat onbevoegde personen geen toegang kunnen krijgen. Dit geldt zowel voor de patiŽntendossiers als voor de telefonische gespreksverslagen. Ook kent de huisartsenpost een contractuele geheimhoudingsplicht voor medewerkers. Deze geheimhoudingsplicht kent enkele wettelijke uitzonderingen.

Bewaartermijnen
De huisartsenpost hanteert de wettelijke bewaartermijnen. Dit betekent dat uw digitale patiŽntengegevens in principe vijftien jaar na afsluiting van het consult bewaard worden. Afwijking hierop is mogelijk als "goed hulpverlenerschap" langere bewaring vereist. Dit doet zich met name voor in situaties van langlopende en terugkerende handelingen. De bewaartermijn voor telefoongesprekken is twee jaar.

Dordrecht, november 2011


[1] Legitimeren is alleen mogelijk met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

[2] Het document en documentnummer wordt geregistreerd.